Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (“KVKK”) Uyarınca Kişisel Verilen Korunması Hakkında BOYAR KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş  olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Önemle belirtmek isteriz ki ;

Kişisel verileriniz ve bunları işlenme amaçları örnekseme yoluyla sayılmak üzere siz değerli kullanıcımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi kişisel verilerle ilgili düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında;

 1. Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında BOYAR KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş  tarafından işlenebilecektir. BOYAR KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş   Kanun’un 3. Maddesinin ı bendi uyarınca veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 1. Veri Sorumlusu Olarak işlediğimiz Veriler

Kimlik Verisi : Adı, soyadı, nüfus cüzdan fotokopisi (adı, soyadı, T.C. kimlik no, cüzdan seri no, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no verildiği yer, veriliş sebebi, kayıt no, veriliş tarihi, kızlık soyadı), cinsiyet, imza beyannamesi

İletişim Verisi : e-posta, cep telefonu, iş telefonu, işyeri adresi, posta adresi

Finansal Veri : Banka hesap bilgileri, ödeme tutarı, ödeme tarihi, para birimi, dekont açıklaması, borç, alacak, bakiye, sözleşme tutarı, hizmet kalemleri, KDV bilgisi, Hizmet dönemi, tahsilat süreci, Fatura Bilgileri Ekranı (Ad, soyad, fatura kayıtları, fatura rumuz, vergi dairesi, vergi no, vergi kimlik no, adres, ülke, şehir, ilçe, semt, posta kodu, e-posta, fatura para birimi, , KDV’den muaf olup olmadığı), Fatura Bilgileri Ekranı (Cari) (Unvan, adres, seri no, fatura ID, fatura tipi, fatura tarihi, müşteri V.D./No/Gerçek kişi, muhasebe aktarım durumu, fatura durum, hesap yapma seçeneği, fatura sınıfı, irsaliye tarihi, fat. Döviz tür/kur, Kod, açıklama, adet, fiyat, tutar, periyod, dönem, gelir tipi, Tutar, toplam, KDV oranı, KDV, genel toplam, Hesap Bilgileri Ekranı (HNO, ödeme tipi, otomatik ödeme, kart nosunun ilk ve son 4 hanesi, ödeme miktarı, hesap başlangıç tarihi, vade, satış kaynağı, satışı yapan, domain, şifre, hesap ödeme bilgileri; tarih, tutar, sonuç(ödendi/ödenmedi), otomatik ödeme bilgileri; tarih, sonuç (başarılı/başarısız), hizmet bilgileri; satın alınan özellikler, güncel özellikler, Müşteri Cari Kartı (piyasa kodu, satış temsilcisi, muhasebe bağlantı tanımları, muhasebe hesap, muhasebe hesap, e-Fatura kullanıcısı olup olmadığı, otomatik güncellenmesi, sözleşme No., grup içi, eski cari kodu, yeni cari kodu, müşteri tipi, satış grubu, satış bölge adı

Özel Nitelikli Veri : Nüfus cüzdanı fotokopisi veya ehliyet üzerinde bulunan fotoğraf, kan grubu ve din bilgisi)

Görsel ve İşitsel Veri : Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kaydı

Çalışma/Eğitim Verisi : Çalıştığı şirket, pozisyon, okul, bölüm bilgisi, unvanı

Yukarıda örnekseme yolu ile işleneceği belirtilen verilerinizin işlenmesi sırasında BOYAR KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş   olarak iş bu veriler

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi , ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

 1. Verileri İşleme Amaçlarımız
 • İnsan kaynakları politikamızı ve iş süreçlerimizi yürütme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen;
 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • BOYAR KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş ‘in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BOYAR KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş ’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
 • Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması, dâhilinde işliyoruz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Yerler Tadadi Olmamak Kaydıyla
 • Hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • BOYAR KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş ’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketlerimize ve iştiraklerimize,
 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, tarafımızca aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
 2. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi;

 1. Kanun Gereği Başvuru Hakkınıza Yönelik İletişim Bilgilerimiz

İadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP / boyarkimya@hs02.kep.tr adresine göndererek ) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ( info@boyar.com.tr  adresine göndererek ) var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”‘de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.